O mnie

Adwokat Bartosz Karol Rumiński jest absolwentem trzech stacjonarnych kierunków studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: prawa, dziennikarstw2013-12-30 10.45.44a i komunikacji społecznej, a także politologii.

Studia prawnicze ukończył w 2007 roku pracą magisterską napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gdulewicz,  Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Aplikację adwokacką odbywał pod kierunkiem prawdziwej tuzy lubelskiej adwokatury – adwokat Barbary Stefaniuk, oraz jednego z najbardziej szanowanych pomorskich adwokatów – mecenasa Wojciecha Kaczmarka.

Przed związaniem swojego życia zawodowego z Adwokaturą przez pięć lat pracował jako dziennikarz w dwóch rozgłośniach radiowych, a także jako publicysta w najbardziej poczytnym tygodniku opinii w Polsce. Tym samym w kręgach jego zainteresowań znajdują się aspekty dotyczące wolności wypowiedzi, prawa prasowego, a także dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem czci i godności człowieka.

Na całokształt usług oferowanych przez adw. Bartosza Karola Rumińskiego składa się:

  • reprezentowanie interesów strony przed sądami powszechnymi i wojskowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniu przed jednostkami samorządu terytorialnego, organami postępowania dyscyplinarnego lub innym ciałem orzekającym tak w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących interesów zbiorowych,
  • obrona, doradztwo i reprezentacja stron w spawach karnych,
  • doradztwo i reprezentacja stron w sprawach cywilnych oraz sporach między przedsiębiorcami,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
  • doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów pracowniczych,
  • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, zarządzanie ryzykiem prawnym dla konkretnych podmiotów, przygotowywanie projektów dokumentów: statutów, umów, wniosków, porozumień i innych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • doradztwo prawne dla organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
  • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, jak m.in. pełnomocnictwa, umowy, opinie prawne, wezwania do zapłaty,
  • pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa prasowego, reprezentacja w postępowaniach dotyczących granic wolności wypowiedzi, a także obrona i oskarżenie w sprawach o przestępstwa przeciwko czci i godności oraz o naruszenie dóbr osobistych.