Prawo cywilne

Mając na uwadze szerokie spektrum zagadnień w dziedzinie prawa cywilnego wskazać należy, iż praktyczne doświadczenie Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego zebrane pod patronatem wybitych przedstawicieli Lubelskiej i Pomorskiej Palestry zapewnia Klientom poczucie przejrzystości i zrozumienia prowadzonych postępowań, przy zachowaniu istotnej z punktu widzenia Klienta terminowości oraz pełnego profesjonalizmu.
Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego w toku postępowań cywilnych, których zawiłość oraz nierzadko czas trwania wywołują u Klienta poczucie zagubienia oraz niepewności, dbają o stałe i bieżące informowanie Klienta o przebiegu postępowania oraz skrupulatnie uprzedzają Klienta o wszelkich kosztach przed wszczęciem postępowania, jak i ewentualnych wydatkach, które mogą się pojawić w toku postępowania. Z kolei możliwość dostępu do akt elektronicznych Kancelarii umożliwia Klientom bieżące monitorowanie postępu w ich sprawach.
Priorytetem w postępowaniu cywilnym jest ochrona interesów Klienta zarówno w procesie, jak i postępowaniu nieprocesowym toczonym przed sądami powszechnymi pierwszej jak i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ponadto Kancelaria gwarantuje rzetelną reprezentację i doradztwo na etapie postępowania ugodowego – przedsądowego, w tym podczas mediacji, np. w sprawach: o zapłatę, dotyczących nieruchomości, umów, spadkowych, odszkodowawczych, o ubezwłasnowolnienie, o ochronę dóbr osobistych, itp.