Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w kwestiach:
• postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych poprzez:
– sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów administracji publicznej,
– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje administracyjne,
– reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi,
– reprezentowanie klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• spraw związanych z nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi:
– sporządzanie i kierowanie wniosków o zmianę decyzji,
– sporządzanie i kierowanie wniosków o wznowienie postępowania,
– sporządzanie i kierowanie wniosków o sprostowanie decyzji,
• spraw obywateli i cudzoziemców:
– spraw związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego,
– spraw związanych z wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP,
– wydawania zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP,
• spraw z zakresu prawa budowlanego:
– sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,
– zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy,

• sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego:
– wykup lokali mieszkalnych,
– egzekwowanie praw lokatorów,
– ochrona praw lokatorów,
– egzekucja należności czynszowych wobec spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
– sporządzanie pozwów o eksmisję,

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego pomaga także w innych niż wymienione powyżej sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.